หน้าหลัก / เกี่ยวกับศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา

ประวัติศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา


        กรมการจัดหางานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน เมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ และต้องจัดให้มีเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของหน่วยงานไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเป็นการเฉพาะราย เพื่อให้ประชาชนนำเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการเพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของราชการ ต่อมาในปี พ.ศ.2546 กรมการจัดหางานได้มีการเผยแพร่เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารผ่านเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาห้องสมุดกรมฯในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ.ศ.2558 กรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาโดยการจัดทำเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน http://naturalcompositesinc.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับทราบเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารและสามารถเข้าถึงเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของกรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ผลงานสำคัญ

        ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางานได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 รางวัล คือ

        1. รางวัลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ พ.ศ.2540 ในระดับดีเด่น

        2. รางวัลหน่วยงานต้นแบบ (ส่วนกลาง) ในการจัดตั้งศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ ระดับดี

        โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน โดยแจ้งความประสงค์ขอศึกษาดูงานศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรม ฯ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

        1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน

        2. สำนักงานเทศบาลนครสงขลา จัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 คน ศึกษาดูงานด้านการเผยแพร่เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารและการบริหารจัดการศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์


ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวรตาวิริยา  เติมธนะศักดิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2. นางจำเนียร  จันทร์โต เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
3. นางสาวนุชจรี  วงศ์อามาตร นักวิชาการแรงงาน

คณะกรรมการเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2355059 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558