หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 29 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)//กรมการจัดหางาน
2 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3 ยุทธศาสตร์ การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔//กองบริหารเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาตลาดแรงงาน
4 แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน
5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ รูปแบบ//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พลเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน//กรมการจัดหางาน
8 สรุปผลการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ รับมอเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
9 สรุปคำกล่าวมอเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาโยบายอธิบดีกรมการจัดหางาน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบปนะมาณ ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564)//กระทรวงแรงงาน
11 แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)//กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
12 ขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี (ให้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
13 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
14 นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 หารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกัเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙//กองนิติการ
12

ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2360917 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558