หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม 9(8)เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนที่พบ 347 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป29(8)
2 จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาแบบเอนกประสงค์ (แบบ บต.๖) สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU29(8)
3 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 5,000 ชุด29(8)
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลางานต่างด้าวโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา พร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
8 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.๓) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม29(8)
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ ๒29(8)
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29(8)
12345...

ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2361058 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558