หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9 / 9(8) เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สรุปผลการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

จำนวน 361 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
2 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
3 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
4 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
5 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
6 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
7 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
8 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
9 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
10 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
11 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
12 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
13 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
14 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
15 สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
12345...

ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2361100 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558